Shuang Men Lou Hotel Banquet in Nanjing Return

Fried Jiaozi - 14 - Most often jiaozi will be boiled but at times it will be served fried

Banquet in Nanjing Hotel Dining Room