Forbidden City in Beijing Municipality -- Return

Gate of Peace and Longevity - Ning Shou Men (Gate of Peace and Longevity), was built in 1668.

Forbidden City, Beijing, China