Chinese Cities with Over a Million Population -- Mudanjiang -- Return

159. Mudanjiang, Heilongjiang - 2,798,723 - Mudanjiang is a prefecture-level city in Heilongjiang Province

Mudanjiang