List 10. All the Emperors of the Song Dynasties
Song Dynasties (960 to 1279 AD)
Northern Song Dynasty (960 to 1127 AD)
Emperors --- Capital Kaifeng in Henan Province
Tai Zu - Zhao Kuangyin 960 Tai Zing - Zhao Kuangyi 976 Zhen Zong - Zhao Heng 998
Ren Zong - Zhao Zhen 1023 Ying Zong - Zhao Shu 1064 Shen Zong - Zhao Xu 1068
Zhe Zong - Zhao Xu 1086 Hui Zong - Zhao Ji 1101 Qin Zong - Zhao Huan 1126
Southern Song Dynasty (1127 to 1279 AD)
Emperors --- Capital Hangzhou in Zhejiang Province
Gao Zong - Zhao Gou 1127 Xiao Zong - Zhao Shen 1163 Guang Zong - Zhao Dun 1190
Ning Zong - Zhao Kuo 1195 Li Zong - Zhao Yun 1225 Du Zong - Zhao Shi 1266
Gong Emperor - Zhao Xian 1275 Huan Zong - Zhao Shi 1276 Di Bing - Zhao Bing 1278
End of Song Dynasties