List 8. All the Emperors of the Sui and Tang Dynasties
Sui Dynasty (581 to 618 AD)
Emperors --- Capital Xi'an in Sha'anxi Province
Wen Emperor - Yang Jian 581 Yang Emperor - Yang Guang 605 Yi Ning Emperor - Yang You 617  
Tang Dynasty (618 to 907 AD)
Emperors --- Capital Xi'an in Sha'anxi Province
Gao Zu - Li Yuan 618 Tai Zong - Li Shimin 627 Gao Zong - Li Zhi 650 Zhong Zong - Li Xian 684
Rui Zong - Li Dan 684 Wu Hou - Wu Zhao 684 Zhong Zong 705 Shang Zong - Li Dan 710
Xuan Di - Li Longji 712 Su Zong - Li Heng 756 Dai Zong - Li Yu 762 De Zong - Li Kuo 780
Shun Zong - Li Song 805 Xian Zong - Li Chun 806 Mu Zong - Li Heng 821 Jing Zong - Li Zhan 825
Wen Zong - Li Ang 826 Wu Zong - Li Yan 841 Xuan Zong - Li Chen 847 Yi Zong - Li Cui 859
Xi Zong - Li Xuan 874 Zhao Zong - Li Ye 889 Ai Emperor - Li Zhu 904