Guiyang, Guizhou, China -- Return

2. Adam Fang Family (Fang Genbao) - Adam Fang (Fang Genbao) our student at the English School in Chengdu, invited us to visit his family in Guiyang, in Guizhou Province.

Guiyang, Guizhou, China