26 Traditional Chinese Instruments -- Page 1

Erhu Sheng Yangqin Banhu Zhonghu Xiao
1. Erhu 2. Sheng 3. Yangqin 4. Banhu 5. Zhonghu 6. Xiao
Ruan Pipa Gong Jinghu Souna Guan
7. Ruan 8. Pipa 9. Gong 10. Jinghu 11. Souna 12. Guan

On to Page 2        Back to Page 3        Back to China Music Choices

Click on Small Images for A Larger Picture and Descriptions