Zhu Guangzu

272 Beijing Opera Performers - Zhu Guangzu - Number 268

Zhu Guangzu

Beijing Opera - "Chain-Bend Stockade"

Zhu Guangzu with a warrior-clown face plays a role in the list-opera "Chain-Bend Stockade." He is Huang Tianba's friend and helper.

Back to Beijing Performer's List - Page 5