List 12. All the Emperors of the Yuan and Ming Dynasties
Yuan (Mongol) Dynasty (1271 to 1368 AD) - Emperors --- Capital Beijing
Tai Zu - Cheng Jisihan 1206 Tuo Lei - Jian Guo 1228 Tai Zong - Wo Kuotai 1229
Ding Zong - Gui You 1246 Nai Ma Zhenhou - Cheng Zhi 1249 Xian Zong - Meng Ge 1251
Shi Zu - Hu Bilei 1279 Cheng Zong - Tai Mu Er 1295 Wu Zong - Hai Shan 1308
Ren Zong - Ai Yulibalibada 1312 Cheng Zong - Tie Muer 1295 Ying Zong - Shou Debaci 1321
Tai Ding Emperor - Ye Suntiemuer 1324 Tian Shun Emperor -A Sujiba 1328 Wen Zong - Tu Tiemuer 1328
Ming Zong - He Shila 1329 Ning Zong - Yi Linzhiban 1332 Shun Emperor You Huan Tie Mu Er 1333
Ming Dynasty (1368 to 1644 AD) - Emperors --- Capital Nanjing in Jiangsu Province and Beijing
Tai Zu - Zhu Yuanzhang 1368 Hui Di - Zhu Yunwen 1399 Cheng Zu - Zhu Di 1403
Ren Zong - Zhu Gaozhi 1425 Xuan Zong - Zhu Zhanji 1426 Ying Zong - Zhu Qizhen 1436
Dai Zong - Zhu Qiyu Emperor 1450 Ying Zong - Zhu Qizhen 1457 Xian Zong - Zhu Jianshen 1465
Xiao Zong - Zhu Youtang 1488 Wu Zong - Zhu Houzhao 1506 Shi Zong - Zhu Houzong 1522
Mu Zong - Zhu Zaihou 1567 Shen Zong - Zhu Yijun 1573 Guang Zong - Zhu Changluo 1620
Xi Zong - Zhu Youxiao 1620 Si Zong - Zhuang Lieli 1628