List 13. All the Emperors of the Qing Dynasty
Qing (Manchu) Dynasty (1644 to 1911 AD)
Emperors --- Capitals Shenyang, Beijing
Shi Zu - Fu lin 1644 Sheng Zu - Xuan Ye 1662 Shi Zong - Yin Zhen 1723 Gao Zong - Hong Li 1736 Ren Zong - Yong Yan 1796
Xuan Zong - Min Ning 1821 Wen Zong - Yi Zhu 1851 Mu Zong - Zai Chun 1862 De Zong - Zai Tian 1875 Pu Yi 1909 - 1911
Total of all Emperors
308 Emperors
Republic of China (1912 to 1949) --- Capitals Beijing, Nanjing
Sun Zhong Shan (Sun Yat Sen)  
People's Republic of China (October 1, 1949 to ) ---Capital Beijing
Mao Zedong