Emperor Mu, Zhu Zaihou

No. 13 Mu Zong, Zhu Zaihou, 1567 - 1572, Emperor Ming Dynasty

The reign of Emperor Mu (Zhu Zaihou) lasted only five years. Benefiting from the efforts of his minister Zhang Juzheng, the empire enjoyed both a real peace and an economic boom.

⇦ Back to No. 12 - Emperor Shi Zong

Return to Ming Dynasty Emperors Page 2

On to No. 14 Emperor Shen Zong ⇨