Page 4 of 272 Beijing Opera Masks
Jiang Qin Ling Tong Zhou Tai Zhou Chu Qin Ying Dou Yihu
Jiang Qing - 37 Ling Tong - 38 Zhou Tai - 39 Zhou Chu - 40 Qin Ying - 41 Dou Yihu - 42
Xue Gang Su Baotong Xue Kui An Dianbao Ba Lan He Tianlong
Xue Gang - 43 Su Baotong - 44 Xue Kui - 45 An Dianbao - 46 Ba Lan - 47 He Tianlong - 48
⇦ Back to Opera Masks - Page 3    Return to Opera Masks    On to Opera Masks - Page 5 ⇨
Click on Any Picture for an Enlargement and a Description of the Character's Part