Page 8 of 272 Beijing Opera Masks
Si Mashi Guo Huai Dong Zhuo Ma Su Guo Rong Wang Yuan
Si Mashi - 85 Guo Huai - 86 Dong Zhuo - 87 Ma Su - 88 Guo Rong - 89 Wang Yuan - 90
Xu Jia Zhuan Zhu Cao Cao Dian Wei Jia Hua Cheng Pu
Xu Jia - 91 Zhuan Zhu - 92 Cao Cao - 93 Dian Wei - 94 Jai Hua - 95 Cheng Pu - 96
⇦ Back to Opera Masks - Page 7    Return to Opera Masks    On to Opera Masks - Page 9 ⇨
Click on Any Picture for an Enlargement and a Description of the Character's Part