Wang Yuan - 90

Wang Yuan Number 90

Wang Yuan

Opera "Capture of Louyang"

Wang Yuan with a red ingot face in "Capture of Louyang." An officer under Su Xian, he was killed when Louyang fell to the armies of Eastern Han.

⇦ Back to Opera Mask 89    Return to Chinese Opera Masks Page 8    On to Opera Mask 91 ⇨