Chengdu, Sichuan Province -- Return
12. Chairman Mao Zedong Statue
Chairman Mao