Ming Dynasty Emperors -- Page 1
Ming Dynasty (1368 to 1644 AD) Emperors --- Capital Nanjing in Jiangsu Province and Beijing
Tai Zu - Zhu Yuanzhang 1368 Hui Di - Zhu Yunwen 1399 Cheng Zu - Zhu Di 1403 Ren Zong - Zhu Gaozhi 1425 Xuan Zong - Zhu Zhanji 1426 Ying Zong - Zhu Qizhen 1436 Dai Zong - Zhu Qiyu 1450 Ying Zong - Zhu Qizhen 1457
1. Tai Zu
Zhu Yuanzhang
1368 -- 1398
2. Hui Di
Zhu Yunwen
1399 -- 1403
3. Cheng Zu
Zhu Di
1403 -- 1424
4. Ren Zong
Zhu Gaozhi
1425 -- 1426
5. Xuan Zong
Zhu Zhanji
1426 -- 1436
6. Ying Zong
Zhu Qizhen
1436 --1450
7. Dai Zong
Zhu Qiyu
1450 -- 1457
8. Ying Zong
Zhu Qizhen
1457 --1464
Return to Chinese Dynasty Choices    On to Page 2 ⇨
Click on Any Image for a Big Picture and Description