Chinese Nationalities and Populations (2010) - Descending by Population Left to Right
Rank Minority Population
1 Han 1,220,844,520
2 Zhuang 16,926,381
3 Hui 10,586,087
4 Manchu 10,387,958
5 Uyghur 10,069,346
6 Miao 9,426,007
7 Yi 8,714,393
8 Tujia 8,353,912
9 Tibetan 6,282,187
10 Mongol 5,981,840
11 Dong 2,879,974
12 Bouyei 2,870,034
13 Yao 2,796,003
14 Bai 1,933,510
Rank Minority Population
15 Korean 1,830,929
16 Hani 1,660,932
17 Li 1,463,064
18 Kazakh 1,462,588
19 Dai 1,261,311
20 She 708,651
21 Lisu 702,839
22 Dongxiang 621,500
23 Gelao 438,200
24 Lahu 485,966
25 Va 429,709
26 Sui 411,847
27 Naxi 326,295
28 Qiang 309,576
Rank Minority Population
29 Tu 289,565
30 Mulao 216,257
31 Xibe 190,481
32 Kirgiz 186,708
33 Jingpo 147,828
34 Daur 131,992
35 Salar 130,607
36 Blang 119,639
37 Maonan 101,192
38 Tajik 51,069
39 Pumi 42,861
40 Achang 39,555
41 Nu 37,523
42 Ewenki 30,875
Rank Minority Population
43 Gin 28,199
44 Jino 23,143
45 De'ang 20,556
46 Bonan 20,074
47 Russian 15,393
48 Yugur 14,378
49 Uzbek 10,569
50 Monba 10,561
51 Oroqen 8,659
52 Derung 6,930
53 Hezhen 5,354
54 Gaoshan 4,009
55 Lhoba 3,682
56 Tatar 3,556
Clicking on any Minority Name will Give You Pictures and Descriptions of that Minority
Return to Chinese Minority Choices    China's Nationality Situation